Aanmelden

Aanmelden voor de Nederlandse School München

De Nederlandse School München is bedoeld voor Nederlandstalige leerlingen tussen de 3 en 14 jaar oud, waarbij de lessen gevolgd kunnen worden vanaf de peutergroep t/m groep 8.

Om uw kind aan te melden voor onze school kunt u hier het aanmeldformulier downloaden. Dit aanmeldformulier kunt u daarna scannen en sturen naar directie@nederlandseschoolmuenchen.de Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor al uw vragen m.b.t. de school en het aanmelden, als ook voor het versturen van een kopie van het paspoort.

U kunt ook het online-aanmeldformulier gebruiken, dat u hieronder vindt. U dient het formulier compleet in te vullen. Naast het aanmeldformulier hebben we ook een kopie van het paspoort nodig. Dit kunt u bij het intake gesprek inleveren of mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Gegevens van de leerling
Adresgegevens
Gegevens moeder
Gegevens vader
Vragen over de taal

Welke taal wordt thuis het meeste gesproken?

Gegevens huidig dagschool:

Naar welke lesdag gaat uw voorkeur?

Graag willen we weten wat u met het volgen van Nederlands onderwijs bij de NSM wilt bereiken. klik aan welk doel, beschreven onder mogelijkheid 1,2 of 3 het best overeenkomt met uw plannen.

Wat wilt u met het Nederlandse onderwijs bij de NSM bereiken?

U geeft toestemming dat uw privégegevens (adres, tel. nr, email,) binnen de NSM worden verdeeld voor bijv. het maken van leerlingenlijsten en voor efficiënt contact tussen ouders onderling en tussen ouders en leerkrachten.

Toestemming

De ouder(s) gaat/n er mee akkoord dat foto’s in het internet worden gepubliceerdwaarop de ouder(s), kind met eventuele familieleden zichtbaar zijn. Dit zijn in geen geval portretfoto’s, maar foto’s opgenomen tijdens de lesuren, of in klasverband of tijdens groepsactiviteiten zoals b.v. uitstapjes, sinterklaasfeest, etc.

Verklaring internetpublicatie

Aansprakelijkheid bestuur:
Met de inschrijving verklaart u dat het bestuur en leerkrachten niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor b.v. letsel of elk ander soort nadeel, ontstaan door het volgen van lessen of activiteiten van de NSM.

Het kind wordt aangemeld voor een heel schooljaar. Betaling ouderbijdrage geschiedt vooraf vanaf inschrijfdatum tot einde schooljaar.

Dit vinden wij nog interessant. Hoe heeft u de NSM leren kennen?